دوشنبه, ۲۸ خرداد,۱۴۰۳

امکانات و تجهیزات

1- 2000 متر مربع انبار مسقف در بندرعباس

2- 5000 متر مربع انبار روباز در بندر عباس

3- 2500 متر مربع انبار روباز و مسقف در بندر امام خمینی

4- تریلی 18 چرخ 25 دستگاه

5- کمرشکن 2 محور 3 دستگاه

6- کمرشکن 7 محور 2 دستگاه

7- کمرشکن 11 محور 1 دستگاه

8- جرثقیل 10 تن 1 دستگاه

9- جرثقیل 15 تن 1 دستگاه

10-جرثقیل 20 تن 2 دستگاه

11-جرثقیل 50 تن 3 دستگاه

12-جرثقیل 75 تن 1 دستگاه

13-جرثقیل 90تن 1 دستگاه

14-جرثقیل 160 تن 1دستگاه

15- لیفتراک 2 تن 1 دستگاه

16-لیفتراک 5 تن 1 دستگاه

17- دفترمرکزی با مالکیت شخصی در تهران

18- دفتر بندر امام خمینی با مالکیت شخصی

19- دفتر بندرعباس با مالکین شخصی

20- دفتر کیش با مالکیت شخصی

21- 20 پرسنل ستادی در دفتر مرکزی و دفاتر ایران

22-35 پرسنل اجرایی دردفتر مرکزی و دفاتر ایران

23- دفتر ترکیه با مالکیت شخصی در استانبول

}