دوشنبه, ۲۸ خرداد,۱۴۰۳

ثبت سفارش

انجام عمليات اجرايي كه بر اساس قوانين و مقررات و دستور العمل هاي صادره برای انجام واردات ازطريق اداره كل مقرارت صادرات و واردات ابلاغ می شود و در حوزه معاونت بازرگاني خارجي با سازمان بازرگاني استانها انجام مي گردد.


}